Utorak, Listopad 16, 2018

Sadašnjost

Status knjižnice
Knjižnica je jedina profesionalna kulturna ustanova u Općini Čepin koja promovira opće kulturne vrijednosti svih umjetnosti. Kulturna je i informacijska ustanova koja, slijedeći općeprihvaćene ciljeve društva i načela stručnoga rada, odabire, nabavlja, obrađuje, u fizičkome i obavijesnom smislu sređuje te čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, a preko organiziranih službi pruža raznolike usluge aktivnim i potencijalnim korisnicima. Narodna knjižnica prikuplja raznovrsnu građu, otvorena je svim slojevima pučanstva, a službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad te se posebno zalaže da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga. Podupire i osigurava izvore za samostalni rad pojedinca i/ili grupe na svim stupnjevima obrazovanja, smanjujući razlike između pojedinaca i zabilježenog znanja. Brzo osigurava pojedincu, odnosno grupi, točnu i iscrpnu informaciju o traženom predmetu, aktivno djeluje na razvijanje i njegovanje pozitivnog stava prema rekreaciji i provođenju slobodnog vremena.

Misija je Knjižnice omogućiti svojim korisnicima daljnje napredovanje u znanju i kreativnosti za dobrobit zajednice.  Temeljni je zadatak Knjižnice posredovanje informacija u skladu s obrazovnim, opće informacijskim, kulturnim i rekreacijskim potrebama korisnika. Narodna knjižnica Čepin djeluje u sastavu Centra za kulturu Čepin, iako je rok za izdvajanje i osamostaljivanje knjižnica koje se nalaze u sastavu centara za kulturu, otvorenih i pučkih učilišta i sličnih ustanova istekao 31. prosinca 2005. godine (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama NN 104/2000). Ispunjavanjem zakonske obveze, Knjižnica bi postala samostalna općinska knjižnica koja se, prema Standardima za narodne knjižnice u RH (NN 58/99), a obzirom na veličinu područja koje svojom djelatnošću obuhvaća (12.901 stanovnika), svrstava u V. tip narodnih knjižnica (od 10.000 do 20.000 stanovnika). 

Knjižnica nema organiziranu mrežu ogranaka, knjižničnih stanica, stacionara ni bibliobusa.

Prostor i oprema
Najveći je problem u poslovanju Knjižnice neadekvatan i skučen prostor, od svega 80-ak m², na katu zgrade u kojoj je smješteno još nekoliko udruga i općinskih organizacija. Minimalni uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti određeni su Standardima za narodne knjižnice, prema kojima bi se čepinska knjižnica trebala prostirati na 695 m². Razvidno je da je zadovoljeno tek 15% standardom predviđenog prostora, što nije dovoljno ni za smještaj knjižnične građe.

Zbog navedenog je nemoguće izdvojiti dječji odjel te je stoga, još uvijek, posudbeni odjel mješoviti, a građa namijenjena djeci i mladima izdvojena je na zasebne police. Referentna, stručna i znanstvena građa, zavičajna zbirka, zbirka na stranim jezicima i časopisi smješteni su u zasebnoj prostoriji, koja fizički nije povezana s posudbom, ali je dostupna korisnicima. Nije osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta za rad u čitaonici. Prostorna problematika reflektira se na cjelokupnu djelatnost Knjižnice: građu, opremu, broj djelatnika, organiziranje službi i usluga. Uvjereni smo da bi rješavanje statusa knjižnice i prostorne problematike značajno doprinijelo unapređenju službi i usluga. Smatramo da narodna knjižnica u Čepinu, podržana i financirana od lokalne uprave, poštujući minimume Standarda za narodne knjižnice vezane uz prostor, opremu i kadrove, može kvalitetno osigurati pristup znanju i informacijama lokalnom stanovništvu te na taj način doprinijeti popravljanju kvalitete života i porastu standarda lokalne zajednice.

Od tehničke opreme Knjižnica posjeduje: telefon, telefax, fotokopirni stroj, računalnu opremu s pristupom internetu (s pisačem i skenerom), glazbenu liniju i digitalni fotoaparat. Nedostaje polica i ormara za smještaj građe, namještaj za čitaonicu i izložbene vitrine, prijenosno računalo, videoekran, TV prijemnik, kućno kino i DVD player.

Unatoč brojnim poteškoćama s kojima se susreće pri radu, knjižnica uspješno obavlja svoju primarnu zadaću te svojim korisnicima raznovrsnim fondom i uslugama omogućava zadovoljavanje informacijskih, obrazovnih, kulturnih i rekreativnih potreba, surađuje s kulturnim, obrazovnim i gospodarskim subjektima te nastoji osuvremeniti svoju djelatnost i postati mjesno obavijesno središte kao mjesto susreta suvremenih korisnika u informacijskom dobu – suvremena knjižnica i čitaonica primjerena 21. stoljeću.

Financiranje
Redovnu djelatnost Knjižnice financira Općina Čepin. Knjižnica se prijavljuje na Natječaj za potrebe financiranja javnih potreba u kulturi, koji svake godine raspisuje Ministarstvo kulture RH. Dobrodošle su donacije i sponzorstva.

Knjižnična građa
Na svega osamdesetak metara kvadratnih neadekvatnog i nefunkcionalnog prostora smještena je zbirka od dvadeset četiri tisuće knjiga. Građa je podijeljena na dječji fond i fond za odrasle, pri čemu se koristi UDK klasifikacija. Korisnicima je, osim beletristike i popularno-stručne literature, dostupna i građa smještena u čitaonici: referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici...), stručna literatura koju ne mogu posuđivati izvan prostora knjižnice, periodika (novine i časopisi), elektronička zbirka te literatura na stranim jezicima. Izdvojena je i zavičajna zbirka (djela autora koji su životom ili radom vezani za Čepin te djela o Čepinu ili njegovu stanovništvu, bez obzira na mjesto objavljivanja) te zbirka RARA, zbirka starih i rijetkih knjiga objavljenih do 1940. godine.

Fond se oblikuje kupnjom koju financiraju lokalna uprava i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te darovima nakladnika, autora i korisnika. Poseban je oblik dara Otkup Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovom je sinergijom u posljednjih desetak godina fond porastao za osamnaest tisuća svezaka. Godišnje se prosječno kupuje oko tisuću svezaka knjiga, nekoliko naslova novina i časopisa, desetke CD-ROMova i DVD-ova, a Ministarsvo kulture otkupi oko  petsto svezaka građe.

Obrada građe
Knjige inventara vode se uredno i prema važećim propisima. Građa se tehnički obrađuje i klasificira, a od 2008. godine Knjižnica je uključena u Projekt formiranja skupnog kataloga knjižnica Osječko-baranjske županije, koristeći program Crolist. Na taj je način, do polovice 2011. godine, katalogizirano 8.000 jedinica vidljivo kroz On-line katalog. Periodika se ne uvezuje i ne inventarizira, ali se časopisi čuvaju. Neknjižna građa se također ne obrađuje, već se samo čuva. Ovu građu korisnici mogu koristiti samo u čitaonici. U tijeku je obrada knjižne građe, a kada taj veliki posao bude završen, treba, prema pravilima struke, obraditi i neknjižnu građu.

Zaštita građe
Prostorna skučenost otežava primjeren smještaj knjižnične građe te njezinu adekvatnu pohranu. Djelomično se građa zaštićuje zaštitnim folijama. Revizija i otpis provedeni su 2006. godine, a slijedeća se planira prilikom preseljenja u nove prostore. Vrijedna i rijetka građa zaštićena je u čitaonici, kao i zavičajna zbirka. Kako bi zaštitili vrijednu građu i opremu, tijekom 2008. godine instalirana je protupožarna i protuprovalna zaštita.

Korištenje knjižnice
Stanje knjižnog fonda na dan 31. prosinca 2010. godine je: 24.277 svezaka. Upisano je 575 članova, knjižnicu je tijekom godine posjetilo 7.607 korisnika koji su posudili 15.383 jedinice građe. Osiguran je besplatan upis korisnicima socijalne pomoći i Centra za društvenu brigu o starijim osobama – Depadansa Čepin. Kolektivno su upisani djelatnici Tvornice ulja Čepin. Otvorenost za korisnike je 32,5 sata tjedno. Knjižnica je tijekom 2010. godine uvela novu uslugu za korisnike: mogućnost korištenja jednog računala s pristupom internetu.

Osim nabave, stručne obrade (tehničke obrade, klasificiranja, signiranja, inventarizacije, katalogizacije) i davanja na korištenje građe te vođenja knjižnične statistike, Knjižnica tijekom godine provodi niz aktivnosti: promocije knjiga, književne susrete, izložbe novih knjiga, tematske izložbe povodom značajnih obljetnica ili praznika, organizira Dane otvorenih vrata, posjete knjižnici najmlađih iz DV Zvončić, likovno-literarne radionice, posjete drugim baštinskim institucijama (muzeji, arhivi...), organizira kazališne predstave (DV Zvončić, OŠ Miroslava Krleže i OŠ V. Nazor, Briješće, Čepinski Martinci, Beketinci, Dom za starije i nemoćne Čepin), posebnim programom obilježava Dan narodnih knjižnica 23. rujna,  Mjesec hrvatske knjige (15. listopada do 15. studenoga), Dan općine Čepin, državne blagdane i značajne datume, provodi Nacionalni kviz za poticanje čitanja u suradnji s Hrvatskim centrom za dječju knjigu,  surađuje s Dječjim vrtićem “Zvončić” iz Čepina, dvjema čepinskim osnovnim školama, udrugama, gospodarskim i drugim subjektima, s drugim Knjižnicama i baštinskim institucijama (arhivi, muzeji) te udrugama građana i institucijama civilnog društva. Posebno treba istaknuti suradnju s povjesničarima OŠ Vladimir Nazor pri realizaciji nekoliko zavičajnih projekata što je rezultiralo postavljanjem zanimljivih izložbi koje su izazvale veliki interes korisnika te doprinijele bogatstvu zavičajne zbirke.
 
Centar za kulturu Čepin suizdavač je Biltena općine Čepin. 

Čitateljski klub KljučČ

Čitateljski klub KljučČ

Google prevoditelj

Noviteti

EEG

EEG

Prije nego što odeš

Prije nego što odeš

Tko nađe, njegovo

Tko nađe, njegovo

Protuotrov

Protuotrov

Ono što vidiš tek kad usporiš

Ono što vidiš tek kad usporiš

Labirint duhova

Labirint duhova

Put sreće

Put sreće

Prosjak i zec

Prosjak i zec

Sestra

Sestra

Bez rukavica

Bez rukavica

Sve je u glavi

Sve je u glavi

Ministarstvo potpune sreće

Ministarstvo potpune sreće

Ćutim te

Ćutim te

Dijete

Dijete

Biljke koje njeguju

Biljke koje njeguju

Kad sam bila nevidljiva

Kad sam bila nevidljiva

Sva naša pogrešna sutra

Sva naša pogrešna sutra

Što je ostalo iza nje

Što je ostalo iza nje

Tajni život drveća

Tajni život drveća

Homo Deus

Homo Deus

Prijavite se